Praktické tipy Zdravie

Očná rohovka ako ju nepoznáme

Nespočetne mnohokrát sme videli oko človeka stojaceho pred nami a tak isto sme ho veľakrát vzhliadli nakreslené v časopisoch a knihách. Lenže keby nás niekto znenazdajky požiadal, aby sme mu ho ústne popísali,  málokto z nás by vedel podať vyčerpávajúcu odpoveď. Nečudo, ľudské oko je nesmierne zložitý orgán a pochopiť jeho stavbu a funkciu vyžaduje hlbší záujem a štúdium.

Laicky povedané, ľudské oko sa ani keby skladalo iba z jednej lesklej gule vsadenej do očnej jamky. Z jednej lesklej gule farebne odlíšenej na rôznych miestach. To farebné rozlíšenie však v sebe nesie zároveň aj odlišnosť jednotlivých častí oka, ich funkcií, ktoré sú ale spolu úzko späté.

Najlepšie sa nám tento fakt potvrdí asi tak, že si pomyselne rozrežeme oko vertikálnym smerom. Ak by sme tak spravili, zistili by sme, že od vonkajšej jeho časti k vnútornej, sa nachádza rohovka, komorový mok, zornica, dúhovka, beľmo, závesné väzy, zadná očná komora, ciliárne teleso, sklovec, žltá škvrna, sietnica, cievovka, a zrakový nerv.

Ľudské oko je nesmierne zložitý a komplikovaný orgán

V našom článku sa zameriame hlavne na očný komponent, a síce rohovku. Očná rohovka predstavuje mechanickú a chemicky nepriepustnú bariéru medzi vnútrom oka a jeho vonkajším prostredím. Možno teda zodpovedne povedať, že je najdôležitejšou časťou oka, bez nej by sme ani nemohli hovoriť o schopnosti vidieť.

Má tvar horizontálne uloženej elipsy dopredu vyklenutej a zaberá približne dvadsať percent povrchu oka. Je úplne priehľadná, bezfarebná a bezcievna, za to však dôkladne inervovaná a do až do tej miery, že hovoríme o nej ako o najcitlivejšej časti ľudského tela.

Povrch rohovky pokrýva slzný film majúci za úlohu neustále ju zvlhčovať a ochraňovať tak pred infekciami a iným poškodením. Vertikálna a horizontálna hrúbka rohovky je jedenásť a pol, resp. dvanásť milimetrov. Je treba povedať, že tieto hodnoty sa od človeka k človeku mierne líšia.

Očná rohovka pozostáva z piatich segmentov

Samotné zloženie rohovky pozostáva z piatich vrstiev pomenované ako epitel rohovky, Bowmanova membrána, stroma rohovky, Descemetova membrána a endotel rohovky. Epitel je tá najvrchnejšia vrstva rohovky, ktorá je vďaka bohatému inervovaniu mimoriadne citlivá. Bowmanova membrána je za normálneho stavu priehľadná a v prípade chorobných zmien dochádza u nej k zakaleniu.

Stroma rohovky tvorí až deväť desatín z celkovej hrúbky rohovky a tvoria ju zväzky kolagénových vlákien a zaručuje, že svetelné lúče prenikajúce do oka nie sú ovplyvnené.

Ďalej nasleduje Descemetova membrána ako ochrana pred prienikom leukocytov do stromy rohovky. No a nakoniec endotel rohovky, ktorý sa podieľa na aktívnom transporte tekutín. Ako sme spomenuli vyššie, keďže očná rohovka nemá cievne zásobovanie krvou, a teda aj kyslíkom, je odkázaná na prísun kyslíka z vonkajšieho prostredia. Rohovka je vyživovaná aj zo zadnej strany komorovou tekutinou a slzy zase majú za úlohu ju neustále zvlhčovať, hydratovať tak, aby nedochádzalo k jej vysychaniu.

Rohovka je nesmierne zraniteľná a je potreba ju chrániť

Keďže je očná rohovka prvou časťou oka, predstavuje akúsi vstupnú bránu doň, a preto je nesmierne dôležité, aby bola v bezchybnom stave. V opačnom prípade, a to aj pri tom najmenšom poškodení, môže dochádzať k deformácii prenikaného svetla a tým pádom k zhoršenému videniu.

Existujú rôzne ochorenia šošovky, či už vrodené alebo získané. Tieto výrazným spôsobom ovplyvňujú kvalitu zrakovej ostrosti sprevádzanou svetloplachosťou slzením a ba až bolestivosťou. Podľa typu a závažnosti sa určí liečba. Veľmi častým ochorením očnej rohovky sú infekcie a úrazy, čo si vyžaduje okamžité riešenie. Očným špecialistom v tom pomáhajú najmodernejšie lekárske poznatky a metódy podporené posledným technologickým vybavením na očných klinikách.

Ak sa už nedá pomôcť, nastupuje transplantácia očnej rohovky ako celku, alebo jej častí celku. Záleží na tom, ktorá časť očnej rohovky je poškodená natoľko, aby muselo dôjsť k jej výmene.

Niekedy prichádza na rad radikálne riešenie

Najmenej zaťažujúca je samozrejme iba transplantácia časti rohovky, nazývaná lamerálna keratoplastiky (LKP). Vymieňa sa buď predná, alebo zadná časť rohovky. Tento prístup je obzvlášť šetrný k pacientovmu oku, pretože je menej invazívny a nevyžaduje si šitie rany, čím sa podstatnou mierou skracuje dĺžka rekonvalescencie. V rámci operačného postupu sa využívajú metódy DSAEK, u DSAEK, uDSAEKg, PDEK, a DMEK pri zadnej strane a DALK pri prednej časti rohovky.

Výmena celej rohovky, známa pod názvom perforujúca keratoplastika (PKP), spočíva v odstránení celej poškodenej rohovky a nahradením novou, plne funkčnou. Udeje sa tak pomocou femtosekundového lasera, ktorý napomáha zachovať požadované parametre.

Lamelárna keratoplastika trvá niečo cez pätnásť minút a perforujúca okolo deväťdesiat minút. Obe transplantácie sa vykonávajú v lokálnej anestézii a v prípade nutnosti príde na rad anestézia celková.

Vyšetrenie sa dnes poskytuje výhradne úplne zadarmo

Pred operačným výkonom je pochopiteľne potrebné absolvovať podrobné vstupné a následne aj predoperačné vyšetrenie v rámci ktorých sa očný špecialista zoznámi so stavom pacienta a jeho predstavou o výsledku zákroku. Súčasťou vyšetrenia zraku je skúška zrakovej ostrosti, meranie výšky vnútroočného tlaku a kontrola predného segmentu a očného pozadia.

K tomu je ešte potrebné absolvovať niektoré špecializované vyšetrenia aby sa mohla spoľahlivo určiť výška dioptrickej chyby a štádium očného ochorenia. No a na základe získaných výsledkov sa určí najvhodnejšia operačná metóda. Súčasná prístrojová a technologická vyspelosť ponúka niekoľko možností zákrokov ako iLASIK alebo FemtoLASIK s minimálnou dobou hojenia a okamžitým efektom, alebo zákroky PRELEX a FemtoPRELEX, ktoré sú odporúčané pacientom starším než 40. rokov

Po absolvovaní liečby stanoví lekár termíny pooperačných kontrol, ktoré sú výsostne individuálne. Záleží naozaj vždy od konkrétneho stavu toho ktorého pacienta. Ak má človek podozrenie na nejaké ochorenie očnej rohovky, môže sa komfortne objednať prostredníctvom telefónu alebo mailu a dohodnúť si tak bezplatné vyšetrenie.

Leave a Comment